Grudynia Mała – stanowiska archeologiczne

W ramach "Archeologicznego Zdjęcia Polski" w Grudyni Małej odnotowane są dwadzieścia trzy stanowiska archeologiczne. (1,2)  Wszystkie znajdują się w obszarze oznaczonym jako 98-37.(3) Każde stanowisko ma swój numer w ramach miejscowości oraz numer w ramach AZP

Badania na terenie wsi można podzielić na trzy etapy. Pierwsze znaleziska nie są powiązane z wykopaliskami. Zazwyczaj są to pojedyncze odkrycia sprzed okresu międzywojennego. Drugi etap to okres międzywojenny i głównie prace nauczyciela Fuhrmanna, który dokonał wielu odkryć na terenie obu Grudyni. Kolejny etap miał miejsce w latach 1981-1985, kiedy prowadzone były prace archeologiczne w ramach projektu AZP.  Nie wszystkie przedwojenne stanowiska zostały zlokalizowane podczas późniejszych prac.
Spora ilość zabytków wydobytych przed 1945 niestety zaginęła (na szczęście często zachowała się dokumentacja(4)). Te, które przetrwały, przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu i w muzeum we Wrocławiu.

Grot włóczni ze stanowiska nr 15.

Jednym z ciekawszych odkryć jest grób ciałopalny ze stanowiska nr 15. Został on bardzo dokładnie przeanalizowany w artykule(5) dr Bartosza Kontnego.
Grób zawierał m.in żelazny, zakrzywiony, jednosieczny miecz, żelazne groty włóczni, umbo tarczy, nóż, nożyczki, urnę. Jest to bogate stanowisko, a wg analizy dr Kontnego, może zawierać materiał z więcej niż jednego grobu. Szczegóły dotyczące odnalezionych materiałów zostały opisane poniżej w wykazie stanowisk.

W ujęciu chronologicznym zakres znalezisk z Grudyni Małej sięga od paleolitu do późnego średniowiecza. Poniżej zestawienie okresów z przypisanymi do nich stanowiskami. Ze względu na różny czas występowania poszczególnych okresów na danym terenie, podane w nawiasach ramy czasowe są orientacyjne:

 1. Epoka kamienia
  1. paleolit
   Stanowisko: 5.
  2. neolit
   Stanowiska: 1, 7, 8, 10, 18, 21.
  3. epoka kamienia (bliżej nieokreślona)
   Stanowiska: 13, 22, 23.
 2. Epoka brązu (2300/2200–1700 p.n.e do 900–700 p.n.e.)
  1. I-II okres epoki brązu (2300 p.n.e. - 1300 p.n.e)
   Stanowisko: 19.
  2. III-IV okres epoki brązu (1300 p.n.e - 900 p.n.e)
   Stanowisko: 12.
  3. kult. łużycka (ok. 1300 r. p.n.e – 400 r. p.n.e)
   Stanowiska: 1, 4, 6, 10, 12, 16, 17, 22.
  4. kult. celtycka (IV wieku p.n.e? do ok końca II wieku p.n.e.)
   Stanowiska: 8, 10, 11, 20?
  5. kult. lateńska (480 p.n.e - pocz I wieku n.e)
   Stanowisko: 20?
 3. Epoka żelaza
  1. kult. halsztacka (800-450 p.n.e)
   Stanowisko: 22.
  2. kult. przeworska (OWR) (III w.p.n.e - V w.n.e)
   Stanowiska: 15, 21.
  3. okres wpływów rzymskich (200 p.n.e - 375 n.e.)
   1. C1 (160-250 n.e)
    Stanowisko: 3.
   2. późny OWR (150-375 n.e)
    Stanowisko: 8.
   3. OWR (bliżej nieokreślony)
    Stanowiska: 4, 9, 14.
 4. Pradzieje
  Stanowiska: 2, 20.
 5. Średniowiecze
  1. XIII wiek
   Stanowisko: 7.
  2. XIII-XIV wiek
   Stanowisko: 20.
  3. XIV-XV
   Stanowiska: 21, 22, 23.

Szczegółowy wykaz stanowisk wg AZP:
Przy każdym stanowisku, obok jego numeru, znajduje się numer obszaru AZP wraz z numerem stanowiska w ramach tego obszaru.

1 - (AZP 98-37: 43) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit toporek, siekierka
2. cment. cłp. kultura łużycka ceramika, toporek pięcioboczny
1933,1934,1936 - badania powierzchniowe nauczyciela Fuhrmanna.
1933 - odkryto grób ciałopalny. W skład znalezisk z grobu weszły(6):
-skorupy wazy zdobionej żłobkami.
-czarka grafitowana , zdobiona żłobkami na załomie, wyposażona w dwa ucha pionowo przekłute.
-czarka zdobiona dołkami i żłobkami, wyposażona w dwa uszka pionowo przekłute, w dolnej części żółta, w górnej grafitowana.
-garnek szarobrunatny, zaopatrzony w dwa ucha.
-misa zdobiona występami na brzegu, zaopatrzona w ucho, wewnątrz grafitowana, zewnątrz brunatna.
-czerpak grafitowany, zdobiony na uchu żłóbkami, a u nasady ucha dwoma dołkami.
-skorupy grafitowanej misy, placka żółtobrunatnego i przynajmniej trzech innych naczyń.
1934 - odkryto toporek pięcioboczny i zdobione naczynie
1936 - odkryta popielnica, garnek i misa datowana na V okres brązu i pokrywka z uchwytem z okresu halsztackiego
1984 - badania weryfikacyjne nie potwierdziły istnienia stanowiska.
Materiały przech. w: MSO Opole nr inw.N-1364.
Literatura: M. Gedl - Kultura łużycka...,s.259
Dokumentacja: 13032, 12992, 13073, 13006, 12952, 12978, 12989.
2 - (AZP 98-37: 46) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa pradzieje kamień żarnowy
1936 - znaleziony przez nauczyciela Fuhrmanna. Kamień zaginął.
Dokumentacja: 12955.
3 - (AZP 98-37: 45) Datowanie Znaleziska
1. cment. przeworska OWR-C1 1 grób, przęślik
Znaleziska pochodzą z pierwszych lat XX wieku, a przęślik znaleziono w latach 30-tych.
1985 - badania weryfikacyjne nie potwierdziły istnienia stanowiska.
Materiały przech. w: Muzeum we Wrocławiu nr inw.9823-9825.
Literatura:
M. Jahn - Die oberschlesischen Funde aus römischen Kaiserzeit, "Praehistorische Zeitschrift", Bd.10, s.103, 141-142.
K. Godłowski - Materiały..., s.305
J. Szydłowski - Naczynia drewniane w późnej starożytności na ziemiach polskich, s.183
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift 1903, t.IV,s.141, 200 (mylnie jako Grudynia Wielka).
Dokumentacja: 13028, 13015, 13033, 13017.
4 - (AZP 98-37: 44) Datowanie Znaleziska
1. cmentarzysko kult. łużycka epoka br. fr. naczyń.
2. ślad osadnictwa okres. wpływ. rzymsk. 1 denar
Znaleziska pochodzą z 1934r. Monetę znalazł nauczyciel Fuhrmann. Materiały zaginęły.
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1935 z.6,s.151
M. Gedl - Kultura łużycka..., s.259
Dokumentacja: 13032, 13028.
5 - (AZP 98-37: 47) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa paleolit krzemienie
1934 - badania powierzchniowe nauczyciela Fuhrmanna. Materiały zaginęły.
Literatura: Altschlesische Blaetter 1934, z5,str.88
Dokumentacja: 12955, 13014, 13057.
6 - (AZP 98-37: 48) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa kult. łużycka epoka brązu buławka kamienna
Znalezisko pochodzi z 1934. Materiał zaginął.
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1934, z5,str.88
M. Gedl - Kultura łużycka..., s.259
Dokumentacja: 13024.
7 - (AZP 98-37: 49) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit krzemienie, fr. płytki kościanej
2. osada XIIIw ceramika fr. przedmiotu żelaznego
1933 - znalazł nauczyciel Filla.
1934 - znalazł nauczyciel Fuhrmann.
Materiały przech. w: MŚO Opole nr.inw.N-1362\1-5.
Dokumentacja: 13034, 19172.
Zdjęcia: 19191.
8 - (AZP 98-37: 50) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit krzemienie
2. osada? kult. celtycka ceramika grafitowa
3. osada kult. przeworska, późny OWR ceramika siwa - 1 paciorek szklany
1896 i 1935 - przypadkowe odkrycia.
1985 - badania weryfikacyjne nie przyniosły rezultatu.
Literatura:
K. Godłowski - Materiały...,s.305
Z. Woźniak - Osadnictwo celtyckie..., s.298
Dokumentacja: 13067, 12999, 19169.
Zdjęcia: 19195, 19185.
9 - (AZP 98-37: 51) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa okr.wpł.rzymskich 1 moneta
1900 - Znalezisko przypadkowe. Przekazane do Muzeum we Wrocławiu. Moneta zaginęła.
Literatura: K. Godłowski - Materiały kultury przeworskiej..., cz.I, s.305
Dokumentacja: 13028, 13067.
10 - (AZP 98-37: 52) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa neolit krzemienie
2. osada kult. łużycka epoka brązu 2 fr. ceramiki
3. ślad osadnictwa kult. celtycka ceramika grafitowa
1935 - badania powierzchniowe Fuhrmanna.
Wśród ceramiki były(6):
-ułamki czarki, brunatnoczarnej, gładkiej, zdobionej u nasady szyi poziomymi żłobkami, a na brzuścu grupami ukośnych brzuśców.
-skorupy gładkiego naczyńka, zewnątrz grafitowego, wewnątrz brunatnoczarnego, zdobionego poniżej krawędzi rytymi poziomi liniami i pionowym podłużnym guzkiem
Materiały przech. w: MSO Opole, nr inw.N-130\1,2 (tylko ceramika neolityczna i łużycka, pozostałe materiały zaginęły).
Literatura:
Altschlesische Blaetter, 1935 z.X, nr 2, s.46
M. Gedl - Kultura łużycka..., s.259
Z. Woźniak - Osadnictwo..., s.298
Dokumentacja: 13015, 12999, 15176.
11 - (AZP 98-37: 53) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa celtycka 1 skorupa grafitowa
1935- znalezisko powierzchniowe. Materiał zaginął.
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1935 z.10,s.151
Z. Woźniak - Osadnictwo celtyckie..., s.298
Dokumentacja: 13033.
12 - (AZP 98-37: 54) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadnictwa kult. łużycka, III-IV brąz 2 naczynia
Znalezisko pochodzi z 1936r. Materiały zaginęły.
-jedno naczynie guzowe datowane na III okres brązu.
-drugie naczynie z IV okresu brązu.
1985 - badania weryfikacyjne nie potwierdziły istnienia stanowiska.
Literatura: M. Gedl - Kultura łużycka..., s.260
Dokumentacja: 12900.
13 - (AZP 98-37: 55) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa epoka kamienna siekierka z serpentynitu
Znalezisko pochodzi z 1941 roku. Materiał zaginął.
14 - (AZP 98-37: 56) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa okr. wpł. rzymskich monety
Monety znaleziono przed 1935 rokiem. Materiał zaginął.
W archiwum MŚO stanowisko jest oznaczone jako 3 (nowy nr 14 nadano na potrzeby AZP).
Literatura:
Altschlesische Blatter 1935, z. 6 s 151
K.Konik - Znaleziska monet rzymskich na Śląsku...s.56
15 - (AZP 98-37: 57) Datowanie Znaleziska
1. cmentarz cłp. przeworska IIIw n.e. 1 grób, umbo, miecz, wiaderko br.
Znalezisko pochodzi z 1879 r. - przy orce zniszczono 1 grób.
Według opisu sporządzonego przez B.Kontnego zainwentaryzowano przynajmniej 23 elementy wyposażenia(5):
-urna z gliny w kształcie wazonu, czarne, gładkie, zdobione.
-miska gliniana, ciemnobrązowa, zdobiona rytymi liniami.
-zwornik żelaznej tarczy, zachowany we fragmentach.
-kajdany? tarczy żelaznej.
-miecz z żelaza, jednosieczny, podwójnie zakrzywiony; Zachowana dł. 51 cm.
-żelazny grot włóczni, zachowany we fragmentach.
-żelazny grot włóczni, zdobiony.
-grot włóczni żelazny z wysokim grzbietem.
-żelazny prosty nóż ze złamanym czubkiem.
-żelazne nożyczki.
-żelazne nożyczki zachowane we fragmentach.
-okucie żelazne trumny.
-trzy podobne fragmenty okucia?.
-wydłużona osełka łupkowa, w trzech częściach.
-kamień szlifierski z łupka w kształcie trójkąta równoramiennego z widocznymi śladami użycia (po ostrzeniu).
-kamień i pięć łupków bez śladów zużycia.
-w przybliżeniu czworoboczna osełka łupkowa, z dwoma wklęsłymi bokami, z widocznymi śladami użycia (po ostrzeniu).
-żelazna ostroga? z małą, w przekroju okrągłą kopułą.
-igła rogowa lub kostna, z zakrzywionym trzonkiem, zachowana fragmentarycznie.
-dwa fragmenty jednostronnego grzebienia z rogu lub kości.
-dwanaście małych fragmentów naczynia z brązu, w tym fragment wieńca.
-żelazna stal ogniotrwała w kształcie pręta z oczkiem wykonanym ze skręconego końca pręta.
-dwa owalne przedmioty wykonane z giętego drutu.
W swoim opracowaniu B.Kontny sugeruje, że w/w zestawienie budzi pewne wątpliwości co do jednolitości prezentowanego znaleziska(być może materiały pochodzą z więcej niż jednego grobu), a to z kolei generuje problem z dokładnym datowaniem znalezionych przedmiotów. (5)

1985 - badania weryfikacyjne nie potwierdziły istnienia stanowiska.
Być może to stanowisko łączy się ze stanowiskiem 3 z Grudyni Wielkiej.
Materiały przech. w: Muzeum we Wrocławiu, nr inw.9845, 9849, 9850.
Literatura:
Schlesiens Vorzeit t.7, 1899, s.436
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, 1916, B.7, Z.1, str. 96,105,108
M.Jahn - Die oberschlesischen Funde aus römischen Kaiserzeit, "Prächistoriche Zeitschrift" t.10 1918 s.103,141-142. tabl XI,X
J.Kramarkowa - Rzymskie naczynia brązowe w zbiorach Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu Silesia Antiqua t. XXIII,1981, s.142.
B.Kontny - Odkrycie znaleziska z Grudynia Małej - próba reinterpretacji grobu nr 2 - Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie, ed. W. Nowakowski, M. Lemke, Warszawa 2003, p. 61-71.
B. Kontny - Grób 2 z Grudyni Małej - nowe spojrzenie w świetle źródeł archiwalnych i ocalałych elementów wyposażenia, "Silesia Antiqua", t. 43, 2006 (2007), s. 39-55.
Dokumentacja: 13010, 13072, 13001, 13022, 20132.
16 - (AZP 98-37: 58) Datowanie Znaleziska
1. cment. cłp. kult. łużycka fr. naczyń i spalone kości.
Znalezisko pochodzi z okresu międzywojennego.
Materiały przech. w: Muzeum we Wrocławiu nr inw.9846.
Literatura: M. Gedl - Kultura łużycka..., s.260
17 - (AZP 98-37: 13) Datowanie Znaleziska
1. osada kult. łużycka 15 fr. ceramiki
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1620
18 - (AZP 98-37: 33) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit krzemienie, ceramika, fr. toporka
1935 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: MSO Opole, nr inw. N-1374.
Literatura: Altschlesische Blatter 1935, z. 6 s 151
19 - (AZP 98-37: 34) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. I-II okres epoki brązu maczuga (dł. 18cm)
Znalezisko nauczyciela Fuhrmanna z 1935 roku. Materiał zaginął.
Literatura:
Altschlesische Blatter 1936, z. 2 s.64
Altschlesische Blatter 1936, z 5 s. 161
20 - (AZP 98-37: 17) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadnictwa kult. celtycka? lateńska? 1 fr. ceramiki grafitowej
2. punkt osadu pradzieje 3 fr. ceramiki
3. osada średniowiecze XIII-XIV 7 fr. ceramiki
1982 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1625.
21 - (AZP 98-27: 18) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadu neolit 1 fr. ceram.
2. punkt osadu kult. przeworska 1 fr. ceram.
3. punkt osadu średniowiecze XIV-XV 1 fr. ceram.
1982 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1622.
22 - (AZP 98-37: 14) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa epoka kamienna 1 odłupek
2. ślad osadnictwa kult. łużycka halsztat 3 fr. ceramiki.
3. ślad osadnictwa średniowiecze XIV-XV 3 fr. ceramiki.
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1624.
23 - (AZP: 98-37: 16) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadn. ep. kamienna 1 wiór
2. osada średniowiecze XIV-XV 8 fr. ceramiki
1982 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1623.

Pozostała literatura:
Altschlesische Blätter, 1942, Jg. 17, Nr. 2/3, s. 197

Pozostała,  poniemiecka dokumentacja z MŚO:
13082, 12998, 13061, 13054, 13008, 13036, 13011, 13046, 13018, 13068, 13045, 13016, 13074, 13083, 13004, 13085, 13062, 13021, 13040, 13071, 13043, 13070, 13065, 13020, 13048, 13023, 13007, 13042, 13035, 13038, 13025, 13069, 13047, 13044, 13029, 13063, 13051, 12905, 12836, 12883, 12914.


 1. e-Archeo - wyszukiwarka stanowisk archeologicznych
 2. https://zabytek.pl - wykaz obiektów dla Grudyni Małej
 3. https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ - Narodowy Instytut Dziedzictwa - mapa
 4. http://mso-archeologia.pl/ - zbiory online MŚO dla Grudyni Małej
 5. B.Kontny - Odkrycie znaleziska z Grudynia Małej - próba reinterpretacji grobu nr 2 - Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie, ed. W. Nowakowski, M. Lemke, Warszawa 2003, p. 61-71.
 6. M. Gedl - Kultura łużycka na Górnym Śląsku (1962).

Michał Niedzielski 2023-04-02

Jakubowice – stanowiska archeologiczne

W ramach "Archeologicznego Zdjęcia Polski" w Jakubowicach rozpoznanych jest dziesięć stanowisk archeologicznych. (1,2)  Wchodzą one w skład dwóch obszarów oznaczonych jako 98-37 i 99-37.(3) 
Podobnie jak w przypadku Grudyni Wielkiej, część znalezisk dotyczy okresu międzywojennego. Kolejne badania były przeprowadzone w latach 1981 i 2001.
Część zabytków wydobytych przed 1945 niestety zaginęła (na szczęście często zachowała się dokumentacja(4)). Te, które przetrwały, przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Jakubowice wymieniane są wśród tych miejscowości powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w których znaleziono najstarsze ślady narzędzi kamiennych(5). W ujęciu chronologicznym zakres znalezisk sięga od paleolitu do późnego średniowiecza. Rozpiętość jest podobna jak w przypadku Grudyni Wielkiej, jednak stanowisk jest tu mniej, więc liczba okresów i kultur wyróżnionych w poszczególnych stanowiskach jest również mniejsza.
Poniżej zestawienie okresów z przypisanymi do nich stanowiskami. Ze względu na różny czas występowania poszczególnych okresów na danym terenie, podane w nawiasach ramy czasowe są orientacyjne:

 1. Epoka kamienia
  1. paleolit
   Stanowisko: 5.
  2. neolit
   1. kult. pucharów lejkowatych (3700–1900 p.n.e)
    Stanowiska: 6, 8.
   2. neolit (bliżej nieokreślony)
    Stanowiska: 1, 2, 3, 9.
  3. epoka kamienia (bliżej nieokreślona)
   Stanowisko: 4, 10.
 2. Epoka brązu (2300/2200–1700 p.n.e do 900–700 p.n.e.)
  1. kult. łużycka (ok. 1300 r. p.n.e – 400 r. p.n.e)
   Stanowiska: 4, 8.
 3. Epoka żelaza
  1. kult. halsztacka (800-450 p.n.e)
   Stanowisko: 8.
  2. kult. przeworska (wczesny OWR) (III w.p.n.e - V w.n.e)
   Stanowisko: 2
  3. okres wpływów rzymskich (200 p.n.e - 375 n.e.)
   1. późny OWR (150-375 n.e)
    Stanowisko: 1.
 4. Pradzieje
  Stanowiska: 4, 7.
 5. Średniowiecze
  1. XII-XIII wiek
   Stanowisko: 1
  2. XIV-XV wiek
   Stanowisko: 6, 7.
  3. średniowiecze (bliżej nieokreślone)
   Stanowisko: 2

Szczegółowy wykaz stanowisk:
Przy każdym stanowisku, obok jego numeru, znajduje się numer obszaru AZP wraz z numerem stanowiska w ramach tego obszaru.

1 - (AZP 98-37: 41) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit krzemienie: 7 fr. siekierek i 1 topór kamienny
2. osada? późny okr. wpł. rzymsk. kilka fr. ceramiki
3. osada? XII-XIIIw ceramika
1. 1934 i 1939 - badanie powierzchniowe m.in. G.Raschke.
Wśród materiałów ceramicznych były m. in. fragment brzegu naczynia workowatego z plastyczną listwą zdobioną u nasady podwójnym rzędem nieregularnych dołków, 2 przęśliki stożkowate,jeden dwu-stożkowaty.(6) 
Materiały przech. w: MSO nr inw.N-141- neolit.
Literatura:
J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan - Studia i Materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej s.171-172
K. Godłowski - Materiały kultury przeworskiej... s.306 (u Godłowskiego uznano, że stanowisko łączy się ze stanowiskiem 17 z Grudyni Wielkiej)
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja:
9576, 11177, 11306, 11186, 11194, 11074, 11142, 11085, 11308, 11160, 11094, 11110, 11251, 11133.
Szkice: 8448.
2 - (AZP 98-37: 42) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa neolit topór kamienny
2. osada k. przeworska wcz.OWR ceramika
3. punkt osadniczy średniowiecze ceramika
1935 - badania powierzchniowe Raschke.
1936 - badania powierzchniowe Fuhrmann.
1985 - badania weryfikacyjne.
Materiały przech. w: MSO nr inw.N-142 (tylko fr. ceramiki z OWR, pozostałe zaginęły).
Literatura: K. Godłowski - Materiały kultury przeworskiej...s.306
Dokumentacja: 9565, 11177, 11263, 11111.
Zdjęcia i szkice: 8479, 13160.
3 - (AZP 98-37: 80) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa neolit siekierka i toporek kamienny (fragmenty)
Znalezisko pochodzi z 1935. Materiały przech. w MŚO. Nr inwent N-143.
Literatura: Altschlesische Blaetter 1938, z.2, s.86 ?
Dokumentacja: 9577, 11253, 11160, 11223, 11209, 11094, 11164.
Szkice: 8470, 8439.
4 - (AZP 98-37: 10) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa epoka kamienna 1 wiór
2. osada kultura łużycka 7 fr. ceram.
3. osada kultura łużycka? pradzieje 10? fr. ceram.
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.2178.
5 - (AZP 98-37: 81) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa paleolit odłupki krzemienne
1935 - znalezisko G.Raschkego.
Materiały przech. w: MŚO Opole nr inw.N-144.
Dokumentacja: 15818, 11073, 11308, 11223, 11094.
6 - (AZP 98-37: 7) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit k.p.lejkowatych 3 fr. ceramiki
2. osada średniowiecze XIV-XVw 6 fr. ceramiki
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole nr inw.1618.
7 - (AZP 98-37: 8) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa pradzieje 5 fr. ceram.
2. ślad osadnictwa średniowiecze XIV-XV 2 fr. ceramiki
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1619.
8 - (AZP 98-37: 9) Datowanie Znaleziska
1. osada k.pucharów lejkowatych, neolit 2 fr. ceramiki
2. osada k.łużycka, halsztat 4 fr. ceramiki
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1634.
9 - (AZP 99-37: 32) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa neolit odłupek, fr. narzędzia krzemiennego
2001 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6080.
10 - (AZP 99-37: 33) Datowanie Znaleziska
1. obozowisko ep. kamienia 1 narzędzie wnękowe, przekłuwacz, 5 odłupków, 3 wióry
2001- badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6082.

Pozostała, niepowiązana ze stanowiskami, poniemiecka dokumentacja z MŚO:
11273, 11116, 11190, 11112, 11281, 11210.


 1. e-Archeo - wyszukiwarka stanowisk archeologicznych
 2. https://zabytek.pl - wykaz obiektów dla Jakubowic
 3. https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/  - Narodowy Instytut Dziedzictwa - mapa
 4. http://mso-archeologia.pl/ - zbiory online Muzeum Śląska Opolskiego
 5. K.Macewicz - Pradzieje Ziemi Kozielskiej (1968) - s.7, 12, 29.
 6. J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry

Michał Niedzielski 2023-03-25
Aktualizacja 2023-04-02

Milice – stanowiska archeologiczne

W ramach "Archeologicznego Zdjęcia Polski" w Milicach odnotowane są tylko trzy stanowiska archeologiczne. (1,2)  Wszystkie znajdują się w obszarze oznaczonym jako 98-37(3). Natomiast w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego odnotowanych jest 6 stanowisk(4).

Milice, obok m.in. Jakubowic, wymieniane są wśród tych miejscowości powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w których znaleziono najstarsze ślady narzędzi kamiennych(5). W ujęciu chronologicznym zakres znalezisk sięga od epoki kamienia (paleolitu(5)) do późnego średniowiecza. Poniżej zestawienie okresów z przypisanymi do nich stanowiskami. Ze względu na różny czas występowania poszczególnych okresów na danym terenie, podane w nawiasach ramy czasowe są orientacyjne:

 1. Epoka kamienia
  1. neolit
   1. kult. pucharów lejkowatych (3700–1900 p.n.e)
    Stanowiska: 2, 3.
  2. epoka kamienia (bliżej nieokreślona)
   Stanowisko: 2.
 2. Epoka brązu (2300/2200–1700 p.n.e do 900–700 p.n.e.)
  1. kult. łużycka (ok. 1300 r. p.n.e – 400 r. p.n.e)
   Stanowiska: 1, 2.
 3. Epoka żelaza
  1. kult. halsztacka (800-450 p.n.e)
   Stanowisko: 2.
 4. Pradzieje
  Stanowisko: 3.
 5. Średniowiecze
  1. XIV-XV wiek
   Stanowisko: 3.

Szczegółowy wykaz stanowisk wg AZP:
Przy każdym stanowisku, obok jego numeru, znajduje się numer obszaru AZP wraz z numerem stanowiska w ramach tego obszaru.

1 - (AZP 98-37: 20) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa kultura łużycka miecz antenowy
Znalezisko z okresu międzywojennego. Materiał zaginął.
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1937 XII, z 7/8 s. 201
M. Gedl - Kultura łużycka na Górnym Śląsku..., s.265
2 - (AZP 98-37: 2) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy epoka kamienna 1 odłupek
2. osada kult. pucharów lejkowatych (neolit) 19 fr. ceram.
3. osada kult. łużycka, halsztat 4 fr. ceramiki.
1981 - badania powierzchniowe. Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1632
3 - (AZP 98-37: 6) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy kult. pucharów lejkowatych (neolit) 1 fr. ceram.
2. punkt osadniczy pradzieje 1 fr. ceram.
3. osada średniowiecze XIV-XVw 5 fr. ceram.
1981 - badania powierzchniowe. Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1633 

Dokumentacja przedwojennych stanowisk wg Muzeum Śląska Opolskiego

Nr Dokumentacja Szkice
1. 11885.  
2. 15834, 11917, 11874.  
3. 11994, 11849, 11874, 11821, 11986, 11862. 12704, 11373, 11381.
4. 12013, 11914. 11371.
5. 15856, 11862.  
6. 11959.  
? 11931, 11824, 11957.  

 1. e-Archeo - wyszukiwarka stanowisk archeologicznych
 2. https://zabytek.pl - wykaz obiektów dla Milic
 3. https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/  - Narodowy Instytut Dziedzictwa - mapa
 4. http://mso-archeologia.pl/ - zbiory online MŚO dla Milic
 5. K.Macewicz - Pradzieje Ziemi Kozielskiej (1968) - s.7,30.

Grudynia Wielka – stanowiska archeologiczne

Historia Grudyni to nie tylko 800 lat od wystąpienia pierwszej wzmianki w dokumentach. Życie toczyło się tu dużo wcześniej. W ramach projektu "Archeologicznego Zdjęcia Polski" na terenie miejscowości rozpoznanych jest 26 stanowisk archeologicznych. Wchodzą one w skład dwóch obszarów oznaczonych jako 98-37 i 99-37 (1). Każde stanowisko ma swój numer w ramach miejscowości oraz numer w ramach AZP. Stanowiska w Grudyni ponumerowane są od 1 do 29, ale brak numerów 11,12,15,18, a nr 7 występuje podwójnie (2,3)

Badania na terenie wsi można podzielić na cztery etapy. Pierwsze znaleziska nie są powiązane z wykopaliskami. Zazwyczaj są to pojedyncze odkrycia sprzed okresu międzywojennego. Drugi etap to okres międzywojenny i głównie prace nauczyciela Fuhrmanna, który dokonał wielu odkryć na terenie Grudyni. Kolejny etap miał miejsce w latach 1981-1985, kiedy prowadzone były prace archeologiczne w ramach projektu AZP. Natomiast ostatnie prace weryfikacyjne miały miejsce w 2001.  Nie wszystkie przedwojenne stanowiska zostały zlokalizowane podczas późniejszych prac.
Spora ilość zabytków wydobytych przed 1945 niestety zaginęła (na szczęście często zachowała się dokumentacja(4)). Te, które przetrwały, przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu oraz w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

W ujęciu chronologicznym zakres znalezisk sięga od górnego paleolitu do późnego średniowiecza. Poniżej zestawienie okresów z przypisanymi do nich stanowiskami. Ze względu na różny czas występowania poszczególnych okresów na danym terenie, podane w nawiasach ramy czasowe są orientacyjne:

 1. Epoka kamienia
  1. górny paleolit (od ok. 40 tys. lat temu – do ok. 14 tys. lat p.n.e.)
   Stanowisko: 4.
  2. późny paleolit (od ok. 14 tys. – do 8 tys. lat p.n.e.)
  3. mezolit (8000–4800 p.n.e)
   Stanowisko: 3.
  4. neolit
   1. cykl wstęgowy (5600 p.n.e. - 4900 p.n.e.)
    Stanowisko: 9.
   2. ceramiki sznurowej (3100/2900 r. p.n.e. do około 2300/1800 r. p.n.e.)
    Stanowisko: 28.
   3. kult. pucharów lejkowatych (3700–1900 p.n.e)
    Stanowiska (?): 2, 4, 5, 6.
   4. neolit (bliżej nieokreślony)
    Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 10, 13, 16, 17, 22, 24.
  5. epoka kamienia (bliżej nieokreślona)
   Stanowiska: 14, 29.
 2. Epoka brązu (2300/2200–1700 p.n.e do 900–700 p.n.e.) 
  1. kult. łużycka (ok. 1300 r. p.n.e – 400 r. p.n.e)
   Stanowiska: 2, 5, 21.
  2. kult. celtycka (IV wieku p.n.e? do ok końca II wieku p.n.e.)
   Stanowisko: 5.
 3. Epoka żelaza
  1. kult. halsztacka (800-450 p.n.e)
   Stanowisko: 10.
  2. kult. przeworska (OWR) (III w.p.n.e - V w.n.e)
   Stanowisko: 2, 17.
  3. okres wpływów rzymskich (200 p.n.e - 375 n.e.)
   1. wczesny OWR (20-150 n.e)
    Stanowisko: 5.
   2. późny OWR (150-375 n.e)
    Stanowisko: 26.
   3. OWR (bliżej nieokreślony)
    Stanowiska: 3, 4, 25, 27.
  4. okres wędrówek ludów (375 n.e. - 650/800 n.e)
   Stanowisko: 2.
 4. Pradzieje
  Stanowisko: 20.
 5. Średniowiecze
  1. wczesne średniowiecze
   Stanowisko: 2.
  2. X-XII wiek
   Stanowisko: 10.
  3. XIII wiek
   Stanowiska: 17, 28.
  4. XIV
   Stanowiska: 19, 20.
  5. średniowiecze (bliżej nieokreślone)
   Stanowiska: 4, 6, 23, 27.

Szczegółowy wykaz stanowisk:
Przy każdym stanowisku, obok jego numeru, znajduje się numer obszaru AZP wraz z numerem stanowiska w ramach tego obszaru.

1 - (AZP 98-37: 26). Datowanie Znaleziska
1. osada neolit 1 krzemień. fr. siekierki, przęślik.
1. 1933 - Ulrich: badania powierzchniowe - Materiały przech. w MŚO, nr inwent. N-1365.
2. 1934 - Fuhrmann: badania powierzchniowe (fragment siekierki z serpentynitu) - zaginął.
Literatura: Altschlesische Blaetter 1937, z.5\6, s.165
Dokumentacja:11092, 11184.
2 - (AZP 98-37: 24) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadn. neolit (kult. pucharów lejkowatych) krzemienie, ceramika
2. osada? kultura łużycka fr. 1 lub 2 naczyń. skarb brązowy
3. punkt osadn. kultura przeworska (okr. wpł. rzym) kilkadziesiąt fr. ceram.
4. ślad osadn. okr. wędr. lud. 1 paciorek szklany
5. punkt osadn. wczesne średn. ceramika
1. 1916 - znaleziono skarb brązowy (zawierał 4 siekierki brązowe z piętką lejkowatą typu czeskiego i 1 kółko(5))
2. 1934 - znaleziono paciorek szklany (zaginął).
3. 1935 - znaleziono krzemienie i cer. (neolit).
4. 1937 - znaleziono ceramikę z OWR, wcz.śr i kult. łużyckiej (skorupy jednego lub dwóch gładkich naczyń guzowych, zewnątrz brunatnych, wewnątrz czarnych, o guzach obwiedzionych rytymi półkolami, zdobionych miedzy guzami pionowymi kreskami i dołkami(5) oraz fragmenty brzegów pucharów lejkowatych zdobionych poniżej krawędzi pionowymi słupkami, fragment brzuśca z plastyczną półksiężycowatą listwą, naczynia workowatego z plastyczną listwą i misy pucharowej; przęśliki, narzędzia krzemienne, kości zwierzęce, polepa(6)).
5. 1985 - Badanie weryfikacyjne nie potwierdziły istnienia stanowiska (teren częściowo niedostępny).
Materiały przech. w: MŚO, nr inw. N-131, N-472
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1934, Jg. 9, Nr. 5, s.88
M. Gedl - Kultura łużycka na Górnym Śląsku s.260
K. Godłowski - Materiały kultury przeworskiej..., s.305
H. Seger - Schlesische Hortfunde, s.117-118, tabl.X, ryc.2
G. Raschke - Neue Ergebnisse s. 10.
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja: 11184, 9579, 16362, 13143, 11195, 11163, 11089, 11148, 11252, 11262, 11240, 11158, 11081, 11231, 11283, 11219, 11224, 11145, 11234, 11168, 11269, 11144.
Zdjęcia i szkice: 8487, 8494, 8492, 8434, 8453, 13129, 8468, 8450.
3 - (AZP 98-37: 27) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. mezolit krzemienie
2. osada neolit krzemienie, ceramika
3. osada ok. wpł. rzymskich ceramika
1. 1934 - Fuhrman: badania powierzchniowe (materiał neolityczny).
2. 1934-35 - Hanske: badania powierzchniowe (mat. mezolit. i OWR)
Być może wśród materiałów: kilka fragm. naczyń, m.in. brzuśca z szerokim uchem; polepa z odciskami prętów(6).
Materiały przech. w: MŚO, nr inw. N-1366.
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1934, z.2,s.37
Altschlesische Blaetter 1935, z.10,s.46
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja: 11184, 11240, 11252, 11183, 11129.
4 - (AZP 99-37: 34) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa paleolit górny dwa duże odłupki oraz fr. rdzenia
2. osada neolit (kult pucharów lejkowatych?) wyroby krzemienne, siekierki i toporki kam. fr. naczyń, przęśliki
3. ślad osadnictwa okres rzymski? przęślik
4. osada? średniowiecze przęślik, 6 fr. naczyń
Znalezisko powierzchniowe z okresu międzywojennego.
Wśród materiałów: kilka fragm. naczyń, m.in. ucha taśmowego o owalnym przekroju poprzecznym; 2 przęśliki, stożkowaty i płasko-wypukły; 2 fragm. przęślików; kilka narzędzi krzemiennych(6).
W czasie badań w 2001 na stanowisku nie stwierdzono zabytków.
Materiały przech. w: MŚO, nr inw. N-1367/1-18.
Literatura:
Altschlesische Blatter 1934, z. 6
Altschlesische Blatter 1935, z. 6, s.151(?)
Altschlesische Blatter 1936, z. 2, s.64(?)
Altschlesische Blatter 1937, z. 7
J. K. Kozłowski - Paleolit na Górnym Śląsku, s. 48
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja: 11184, 11240, 11231, 11183, 11129, 11123, 19173.
Zdjęcia: 19192, 19194.
5 - (AZP 98-37: 28) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit (kult. pucharów lejkowatych?) krzemienie, fr. toporka, przedm. kość.
2. punkt osadn. kultura łużycka fr, 7 naczyń
3. punkt osadn. kultura celtycka kilka fr. cer. grafitowej
4. osada wczesny OWR fr. ceramiki
1934-36 - Badania powierzchniowe  (w MŚO nr inw. N-132 materiały z neolitu, pozostałe zaginęły).
Wśród materiałów ceramicznych były(5):
-skorupy z dolnej części wazy lub czarki zdobionej na brzuścu grupami ukośnych żłobków, czarnej, gładkiej.
-fragment gładkiego, czarnego małego naczyńka zdobionego poniżej krawędzi trzema liniami rytymi poziomi i zaopatrzonego w uszko.
-skorupa z garnka lekko profilowanego, zewnątrz brunatnego, wewnątrz grafitowanego, gładkiego.
-skorupy misy półkolistej o brzegu lekko ściętym do środka, zewnątrz jasnobrunatnej z czarnymi plamami, wewnątrz grafitowanej, gładkiej.
-ułamki dwóch małych czerpaków półkolistych, brunatnych, gładkich.
-fragment małej pokrywki-placuszka (do nakrywania czarki) wygiętego miseczkowato, zdobionego na górnej stronie kreseczkami, czarnego, na spodniej stronie grafitowanego.
Oraz według innego opisu(6) : fragmenty naczyń workowatych z plastyczną listwą, niskiej miski pucharowej, dużego naczynia zasobowego (amfory?) z uchem, brzuśca z plastyczną półksiężycowatą listwą i brzuśca z szerokim uchem przedłużonym żeberkiem; 8 przęślików dwustożkowych i płasko-wypukłych; narzędzia krzemienne, wióry, odłupki z surowca jurajskiego i świeciechowskiego.
1984 - Badania weryfikacyjne nie potwierdziły istnienia (teren niedostępny).
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1934, z.9, nr 2,s.37
Altschlesische Blaetter 1937, z.12, s.165
M. Gedl - Kultura łużycka..., s.260
K. Godłowski - Materiały..., s.305
Z. Woźniak - Osadnictwo..., s.298
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja:11184, 11240, 11231, 11183, 11129, 11097, 11172, 11192, 11114, 11130, 11113, 11127, 11135, 11106, 11167.
Zdjęcia: 13141, 20468, 20460.
6 - (AZP 99-37: 35) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit (kult. pucharów lejkowatych?) wyroby krzemienne, fr. naczyń, przęśliki
2. osada? średniowiecze fr. naczyń
Znaleziska powierzchniowe z okresu międzywojennego (Ulrich, Fuhrmann).
Wśród ceramiki m. in. fragment brzegu naczynia workowatego z plastyczną listwą zdobioną u nasady podwójnym rzędem nieregularnych dołków, 2 przęśliki stożkowate, jeden dwustożkowaty(6).
W 2001 nie stwierdzono zabytków.
Materiały przech. w: MŚO, nr inw. N-1368/1-11.
Literatura:
Altschlesische Blatter 1933, z. 5, s.91 (?)
Altschlesische Blatter 1933, z. 6
Altschlesische Blatter 1934, z. 6
Altschlesische Blatter 1935, z. 6, s.151 (?)
Altschlesische Blatter 1937, z. 7
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja: 11184, 11097, 11130, 11135, 11302, 11254, 11080, 19171.
Zdjęcia: 19176, 19188, 19179.
7 - (AZP 98-37: 29) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. neolit krzemienie, ceramika
1933 - badania powierzchiowe nauczyciel Fuhrmann.
1934 - badania powierzchniowe nauczyciel Bau.
Materiały zaginęły.
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1934, z.2,s.37
Altschlesische Blaetter 1937, z.5\6, s.165
Dokumentacja: 11184, 11097.
7 - (AZP 99-37: 36) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy neolit 3 ostrza krzem. fr. naczynia
1933 - badania powierzchiowe nauczyciel Fuhrmann.
1934 - badania powierzchniowe nauczyciel Bau.
2001 - badania  nie dostarczyły dalszych znalezisk.
Materiały zaginęły.
Literatura:
Altschlesische Blatter 1933, z. 6
Altschlesische Blatter 1937, z. 7
Dokumentacja: 11184, 11097.
8 - (AZP 99-37: 37) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa neolit toporek walcowaty, siekierka kamienna.
Znalezisko luźne (Nowak)
2001 - badania powierzchniowe nie dostarczyły dalszych znalezisk
Materiały znajdują się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, nr kat. 3732, nr inw. B.479:58.
Literatura: Altschlesische Blatter 1933, z. 6
Dokumentacja: 11202
9 - (AZP 99-37: 38) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa kultura: cykl wstęgowy neolit długa motyka kamienna z otworem
Znalezisko przypadkowe (W.Kawalka)
2001 - badania powierzchniowe nie dostarczyły dalszych znalezisk.
Materiały przech. w: MŚO, N-1369/1
Literatura: Altschlesische Blatter 1933, z. 6
Dokumentacja: 11184, 11202.
10 - (AZP 99-37: 39) Datowanie Znaleziska
1. cmentarzysko neolit 2 groby, w jednym naczynie i grocik sercowaty
2. punkt osadniczy? halsztat fr. naczyń.
3. osada? X-XIIw fr. naczyń.
Przypadkowe odkrycie z okresu międzywojennego.
Badania w 2001 nie przyniosły nowych znalezisk.
Materiały przech. w: MŚO, N-1369/1
Literatura:
Altschlesische Blatter, 1933,6
Altschlesische Blatter, 1934,3
Altschlesische Blatter, 1934,6
Altschlesische Blatter, 1935,5
M. Gedl - Badania archeologiczne na Górnym Śląsku
M. Gedl - Kultura łużycka na Górnym Śląsku, s.260
J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan - Studia i Materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, s. 162-163
Dokumentacja: 11184, 11130, 11202, 11279.
13 - (AZP 98-37: 30) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit krzemienie, 4 siekierki kamienne
Znaleziska powierzchniowe nauczyciela Fuhrmanna w latach 1928, 1935, 1936.
Materiały przech. w: MŚO, nr inw.N-1370, N-1371
Literatura:
Altschlesische Blatter, 1928,2 str 30
Altschlesische Blatter, 1936,5 str 161
Dokumentacja: 11184, 11135, 11254.
14 - (AZP 98-37: 31) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. ep. kamienia siekierka z serpent.
Siekierkę znalazł w 1936 nauczyciel Fuhrmann (dł. 7cm, szer. 5cm)
Materiały przech. w: MŚO, nr inw.N-1372
Literatura:
Altschlesische Blatter, 1936.5 s.161
Altschlesische Blatter, 1936.7 s 228
Dokumentacja: 11184, 11254.
16 - (AZP 98-37: 32) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit ceramika
1934 - Badania powierzchniowe G.Raschkego i nauczyciela Fuhrmanna.
Materiały przech. w: MSO Opole, nr inw.N-1373
Literatura: Altschlesische Blatter,1934,2 s 37
Dokumentacja: 11184, 11130.
17 - (AZP 98-37: 25) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit ceramika
2. osada okr. wpł. rzymskich (kult przeworska) kilka fr. ceramiki przęśliki, fr. osełki
3. osada XIII wiek. ceramika
1935 - badania powierzchniowe nauczyciela Fuhrmanna. Część zabytków zaginęła.
1985 - badania weryfikacyjne nie potwierdziły stanowiska (teren niedostępny).
Materiały przech. w: MSO Opole, nr inw.N-133
Literatura:
Altschlesische Blatter 1935.2 s.46
Altschlesische Blatter 1935.10, nr 6, s.151
K.Godłowski - Materiały...s.305-6 (prawdopodobnie jako stanowisko 71)
Dokumentacja: 11184, 11257, 11135, 11264, 9563, 11223.
Szkice: 8429.
19 - (AZP 99-37: 41) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy XIV wiek. 5 fr. naczyń
2001 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6078
Dokumentacja: 11104.
20 - (AZP 98:37: 11) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. pradzieje 2 fr. ceramiki.
2. ślad osadn. średniowiecze XIV w. 3 fr. ceramiki.
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole nr inw.1631
21 - (AZP 98-37: 12) Datowanie Znaleziska
1. osada kultura łużycka. epoka brązu. 23 fr. ceramiki
1981 - badania powierzchniowe
Materiały przech. w: BDZ Opole nr inw.1630
22 (AZP 98-37: 35) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. neolit toporek kamienny
1929 - znalazł nauczyciel Fuhrmann.
Materiał zaginął.
23 - (AZP 98-37: 36) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa średniowiecze 2 naczynia
1929 - znalazł nauczyciel Fuhrmann.
Materiał zaginął.
24 - (AZP 98-37: 37) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. neolit toporek kamienny
1934 - znalazł nauczyciel Fuhrmann.
Materiał zaginął.
Literatura: Altschlesische Blatter 1935.1 s.25
Szkic: 8467 (?)
25 - (AZP 98-37: 38) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. okr. wpł. rzym. monety
Monety znaleziono przed 1828 (nie wiadomo jaką ilość). Była w tym 1 moneta Antonina Piusa. Zaginęły.
Literatura: K.Konik - Znaleziska monet rzymskich...s57 (tam dalsza literatura)
26 - AZP (98-37: 39) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. 235-238 r moneta
Moneta znaleziona została na polu przed 1820r.
W 1822 znajdowała sięw zbiorach Madera w Głubczycach. Był to aureus Juliusa Verusa Maximusa (przedziurawiony). Zaginęła.
Literatura:
E. Konik - Znaleziska monet rzymskich s 57 (tam dalsza literatura).
K.Godłowski - Materiały...s306
27 - AZP (98-37: 40) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy okr. wpł. rzymskich. ceramika
2. punkt osadniczy średniowiecze ceramika
1935 - znaleziska nauczyciela Fuhrmanna. Zaginęły.
Literatura:
Altschlesische Blatter 1935.3 s.8 (?)
Altschlesische Blatter 1935.6 s.151
K.Godłowiski - Materiały... s306 (wg Godłowskiego być może okolice stan 17).
28 - AZP (99-37: 42) Datowanie Znaleziska
1. osada? kult. ceramiki sznurowej. neolit fr. toporka, 3 wióry i 2 odłupki krzemienne.
2. ślad osadnictwa XIII w. 2 fr. naczyń.
2001 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6085
29 - (AZP 99-37: 40) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa epoka kamienia. fr. dużego wióra krzemiennego
2001 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6084

Znaleziska niepowiązane ze stanowiskami:

Znalezisko Datowanie  
Toporek kamienny neolit Znaleziony w 1934.
Nr inwent. A-N-134/6
Toporek kamienny neolit Znaleziony w 1927.
Nr inwent. A-N-134/7
Toporek kamienny neolit Znaleziony w 1934.
Nr inwent. A-N-134/8
Siekierka kamienna neolit Nr inwent. A-N-134/9
Rozcieracz krzemienny neolit Znaleziony w 1938.
Nr inwent. A-N-134/10
Nieokreślony obiekt ? Numer katalogowy MŚO-A-F-2884

Pozostała, niepowiązana ze stanowiskami, poniemiecka dokumentacja z MŚO:
11238, 11084, 11166, 11309, 11091, 11161, 11121, 11265, 11241, 11299, 11187, 11162, 11225, 11165, 11139, 11242, 11095, 11151, 11178, 1115611132, 11203, 11090, 11107, 11303, 11233.


 1. https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/  - Narodowy Instytut Dziedzictwa - mapa
 2. zabytek.pl - wykaz obiektów dla Grudyni Wielkiej
 3. e-Archeo - wyszukiwarka stanowisk archeologicznych
 4. http://mso-archeologia.pl/ - zbiory online Muzeum Śląska Opolskiego
 5. M. Gedl - Kultura łużycka na Górnym Śląsku (1962)
 6. J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry

Michał Niedzielski 2023-03-11