Pieczęcie

Obecnie każda ważniejsza organizacja czy firma posiada swoje logo. Własne herby posiadają kluby piłkarskie, województwa, miasta, a nawet gminy. W dawniejszych czasach również wsie miały swoje znaki graficzne i można je było znaleźć na pieczęciach wiejskich (gminnych). Potrzeba ich używania pojawiła się wraz z powstaniem i rozwojem samorządności, a tym samym z pojawieniem się instytucji sołtysa. Na przestrzeni wieków sołtys na ziemiach śląskich pełnił różne role (porządkową, policyjną, sądowniczą itp). Pieczęć ogrywała ważną rolę przy wykonywaniu zadań sołtysa. Odciśnięta na dokumencie uwierzytelniała i wzmacniała ważność takiego pisma.

W 2020r ukazało się opracowanie pt. "Odciśnięta pamięć wspólnoty". Jego autorka, Aleksandra Starczewska-Wojnar, dokładnie opisuje rozwój samorządów i sądownictwa wiejskiego, rolę sołtysa oraz uwarunkowania prawne, które to wszystko determinowały. Poza opisem historycznym, książka ta zawiera również zbiór i analizę pieczęci wiejskich z zachodnich powiatów rejencji opolskiej. Zebranie tych dawnych znaków wiązało się z przeszukaniem wielu archiwów. Wśród odnalezionych pieczęci są również te z naszych miejscowości. Pełen zestaw pieczęci wraz rysem historycznym można znaleźć również na stronie "Pieczęcie gminne na Śląsku" (strona ta jest kontynuacją w/w książki).

Poniżej krótka prezentacja pieczęci z naszych miejscowości:
Średnica odnalezionych znaków to zazwyczaj 25-27mm. Początkowo stosowano czarny tusz, by w późniejszych latach przejść na niebieski i fioletowy. Pieczęcie z czasem ulegały zużyciu, więc wymieniano je na nowe. Widać, że zachowywano przy tym poprzedni wizerunek. Charakterystyka pieczęci nie odbiega od typowych sygnatur (okrągła, z napisem w otoku i głównym motywem wewnątrz). Również godło tych pieczęci prezentuje przykłady najczęściej spotykanych motywów. W przypadku miejscowości, w których znajdował się kościół parafialny, najczęściej to on jest na pieczęci, jako centralny punkt życia na wsi, coś co identyfikowało miejscowość. Tak jest też na pieczęci Grudyni Wielkiej. W przypadku Grudyni Małej, Milic i Jakubowic wizerunek sigillum powiązany jest z życiem na wsi, z pracami rolnymi. Różne przedmioty i narzędzia rolne miały swoje symbole. Cep symbolizował męskie obowiązki, snopy siana były synonimem obfitości i dobrobytu. Dodatkowo w przypadku Jakubowic na pieczęci widnieje symbol religijny - oko Opatrzności, które symbolizuje opiekę boską nad plonami.

Grudynia Wielka
Na pieczęci widnieje kościół z wieżą i wysoki krzyż. Na najstarszej pieczęci widać mur pruski, więc jest to jeszcze przestawienie poprzedniego kościoła (pw. Piotra i Pawła). Typologia pieczęci kwalifikuje się do kategorii "topograficznych", przedstawiających istniejące budynki lub miejsca.
Grudynia Wielka 1801 Data odcisku: 1801.
Napis: GROS · GRAUDEN · GEM: S: 
IN COSLER | CREYS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2240, s. 13 (1801).
Grudynia Wielka 1880 Data odcisku 1880.
Napis: * GEMEINDE GR. GRAUDEN *
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 165, b.p. (1880, 1886, 1903, 1906, 1911).
Grudynia Wielka 1915 Data odcisku: 1915.
Napis: · GEMEINDE GR. GRAUDEN ·
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2234, s. 112 (1915), APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 117 (1927).
Grudynia Mała
Na pieczęci widnieją skrzyżowane grabie z kosą. Jest to typowy motyw rustykalny.
Grudynia Mała 1825 Data odcisku: 1825.
Napis: KLEIN GRAUDEN GEM: SIGL:
COSLER | CREYS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4445, s. 130 (1825).
Grudynia Mała 1860 Data odcisku: 1860.
Napis: KL: GRAUDENER GEM: SIEG
1846
COSLER | KREIS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4448, s. 147 (1860).
Grudynia Mała 1927 Data odcisku: 1927.
Napis: GEMEINDE KL. GRAUDEN *
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 146 (1927), sygn. 151, b.p. (1932).
Jakubowice
Na pieczęci skrzyżowane kosa z cepem, nad nimi oko Opatrzności. Jest to motyw rustykalny połączony z symboliką religijną.
Jakubowice 1859 Data odcisku: 1859.
Napis: JACOBSDORF GEM: S:
IN COSLER
CREYS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4180, s. 59 (1859), sygn. 4179, s. 81, b.p. (1867), APOp, WP w Koźlu, sygn. 169, b.p. (1884).
Jakubowice 1904 Data odcisku: 1904.
Napis: * GEMEINDE JACOBSDORF *
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 223 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4186, s. 327 (1904).
Milice
Na ozdobnym kartuszu grabie w słup, pomiędzy dwoma stogami. Motyw rustykalny.
Milice 1927 Data odcisku: 1927.
Napis: * GEMEINDE MILITSCH *
KREIS COSEL.
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 198 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1204, s. 62 (1912); APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, s. 575 (1935).

 


Opracowane na podstawie:
 1. Odciśnięta pamięć wspólnoty - Aleksandra Starczewska-Wojnar
 2. "Pieczęcie gminne na Śląsku"


Michał Niedzielski 2023-11-25

 

Jakubowice – stanowiska archeologiczne

W ramach "Archeologicznego Zdjęcia Polski" w Jakubowicach rozpoznanych jest dziesięć stanowisk archeologicznych. (1,2)  Wchodzą one w skład dwóch obszarów oznaczonych jako 98-37 i 99-37.(3) 
Podobnie jak w przypadku Grudyni Wielkiej, część znalezisk dotyczy okresu międzywojennego. Kolejne badania były przeprowadzone w latach 1981 i 2001.
Część zabytków wydobytych przed 1945 niestety zaginęła (na szczęście często zachowała się dokumentacja(4)). Te, które przetrwały, przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Jakubowice wymieniane są wśród tych miejscowości powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w których znaleziono najstarsze ślady narzędzi kamiennych(5). W ujęciu chronologicznym zakres znalezisk sięga od paleolitu do późnego średniowiecza. Rozpiętość jest podobna jak w przypadku Grudyni Wielkiej, jednak stanowisk jest tu mniej, więc liczba okresów i kultur wyróżnionych w poszczególnych stanowiskach jest również mniejsza.
Poniżej zestawienie okresów z przypisanymi do nich stanowiskami. Ze względu na różny czas występowania poszczególnych okresów na danym terenie, podane w nawiasach ramy czasowe są orientacyjne:

 1. Epoka kamienia
  1. paleolit
   Stanowisko: 5.
  2. neolit
   1. kult. pucharów lejkowatych (3700–1900 p.n.e)
    Stanowiska: 6, 8.
   2. neolit (bliżej nieokreślony)
    Stanowiska: 1, 2, 3, 9.
  3. epoka kamienia (bliżej nieokreślona)
   Stanowisko: 4, 10.
 2. Epoka brązu (2300/2200–1700 p.n.e do 900–700 p.n.e.)
  1. kult. łużycka (ok. 1300 r. p.n.e – 400 r. p.n.e)
   Stanowiska: 4, 8.
 3. Epoka żelaza
  1. kult. halsztacka (800-450 p.n.e)
   Stanowisko: 8.
  2. kult. przeworska (wczesny OWR) (III w.p.n.e - V w.n.e)
   Stanowisko: 2
  3. okres wpływów rzymskich (200 p.n.e - 375 n.e.)
   1. późny OWR (150-375 n.e)
    Stanowisko: 1.
 4. Pradzieje
  Stanowiska: 4, 7.
 5. Średniowiecze
  1. XII-XIII wiek
   Stanowisko: 1
  2. XIV-XV wiek
   Stanowisko: 6, 7.
  3. średniowiecze (bliżej nieokreślone)
   Stanowisko: 2

Szczegółowy wykaz stanowisk:
Przy każdym stanowisku, obok jego numeru, znajduje się numer obszaru AZP wraz z numerem stanowiska w ramach tego obszaru.

1 - (AZP 98-37: 41) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit krzemienie: 7 fr. siekierek i 1 topór kamienny
2. osada? późny okr. wpł. rzymsk. kilka fr. ceramiki
3. osada? XII-XIIIw ceramika
1. 1934 i 1939 - badanie powierzchniowe m.in. G.Raschke.
Wśród materiałów ceramicznych były m. in. fragment brzegu naczynia workowatego z plastyczną listwą zdobioną u nasady podwójnym rzędem nieregularnych dołków, 2 przęśliki stożkowate,jeden dwu-stożkowaty.(6) 
Materiały przech. w: MSO nr inw.N-141- neolit.
Literatura:
J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan - Studia i Materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej s.171-172
K. Godłowski - Materiały kultury przeworskiej... s.306 (u Godłowskiego uznano, że stanowisko łączy się ze stanowiskiem 17 z Grudyni Wielkiej)
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja:
9576, 11177, 11306, 11186, 11194, 11074, 11142, 11085, 11308, 11160, 11094, 11110, 11251, 11133.
Szkice: 8448.
2 - (AZP 98-37: 42) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa neolit topór kamienny
2. osada k. przeworska wcz.OWR ceramika
3. punkt osadniczy średniowiecze ceramika
1935 - badania powierzchniowe Raschke.
1936 - badania powierzchniowe Fuhrmann.
1985 - badania weryfikacyjne.
Materiały przech. w: MSO nr inw.N-142 (tylko fr. ceramiki z OWR, pozostałe zaginęły).
Literatura: K. Godłowski - Materiały kultury przeworskiej...s.306
Dokumentacja: 9565, 11177, 11263, 11111.
Zdjęcia i szkice: 8479, 13160.
3 - (AZP 98-37: 80) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa neolit siekierka i toporek kamienny (fragmenty)
Znalezisko pochodzi z 1935. Materiały przech. w MŚO. Nr inwent N-143.
Literatura: Altschlesische Blaetter 1938, z.2, s.86 ?
Dokumentacja: 9577, 11253, 11160, 11223, 11209, 11094, 11164.
Szkice: 8470, 8439.
4 - (AZP 98-37: 10) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa epoka kamienna 1 wiór
2. osada kultura łużycka 7 fr. ceram.
3. osada kultura łużycka? pradzieje 10? fr. ceram.
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.2178.
5 - (AZP 98-37: 81) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa paleolit odłupki krzemienne
1935 - znalezisko G.Raschkego.
Materiały przech. w: MŚO Opole nr inw.N-144.
Dokumentacja: 15818, 11073, 11308, 11223, 11094.
6 - (AZP 98-37: 7) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit k.p.lejkowatych 3 fr. ceramiki
2. osada średniowiecze XIV-XVw 6 fr. ceramiki
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole nr inw.1618.
7 - (AZP 98-37: 8) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa pradzieje 5 fr. ceram.
2. ślad osadnictwa średniowiecze XIV-XV 2 fr. ceramiki
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1619.
8 - (AZP 98-37: 9) Datowanie Znaleziska
1. osada k.pucharów lejkowatych, neolit 2 fr. ceramiki
2. osada k.łużycka, halsztat 4 fr. ceramiki
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1634.
9 - (AZP 99-37: 32) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa neolit odłupek, fr. narzędzia krzemiennego
2001 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6080.
10 - (AZP 99-37: 33) Datowanie Znaleziska
1. obozowisko ep. kamienia 1 narzędzie wnękowe, przekłuwacz, 5 odłupków, 3 wióry
2001- badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6082.

Pozostała, niepowiązana ze stanowiskami, poniemiecka dokumentacja z MŚO:
11273, 11116, 11190, 11112, 11281, 11210.


 1. e-Archeo - wyszukiwarka stanowisk archeologicznych
 2. https://zabytek.pl - wykaz obiektów dla Jakubowic
 3. https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/  - Narodowy Instytut Dziedzictwa - mapa
 4. http://mso-archeologia.pl/ - zbiory online Muzeum Śląska Opolskiego
 5. K.Macewicz - Pradzieje Ziemi Kozielskiej (1968) - s.7, 12, 29.
 6. J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry

Michał Niedzielski 2023-03-25
Aktualizacja 2023-04-02

Kalendarium

  (...)
2022-12-12 Na Sesji Rady Gminy Pawłowiczki z 2022-12-12 r. radni przyjęli uchwały o zamiarze likwidacji przedszkola oraz szkoły w Jakubowicach z dniem 2023-08-31. Do końca roku szkolnego 2022/2023 w szkole naukę pobiera 10 uczniów: 3 w klasie siódmej oraz 7 w klasie ósmej. Z kolei do przedszkola od dwóch lat nie uczęszcza żadne dziecko.
2022-08-21 Po ulewie zalane zostały posesje w Grudyni Małej.
2022-08-12/14 Grudynię odwiedził czeski cyrk Kellner.
2022-07 Pierwsze mechaniczne zbiory wiśni specjalnym kombajnem.
2022-05-21/22 Święto Kwitnącej Jabłoni oraz tradycyjny Bieg Sadownika (11 km).
2021-05-16 Święto Kwitnącej Jabłoni oraz tradycyjny Bieg Sadownika - aktywnie z jabłkiem (13,8 km).
2019-05-12 Bieg Sadownika (12,6 km).
2018-05-13 Bieg Sadownika.
2020-07-25 M.in. na ulicach Grudyni odbywał się Rajd Ziemi Głubczyckiej.
2019 sierpień Po czterech latach posługi odchodzi ks. proboszcz Ryszard Kościelny. Nowym proboszczem zostaje ks. Grzegorz Podburaczyński.
2019-06-23 Mistrzami AgroLigi 2019 zostali Marta i Arkadiusz Lechoszest.
2017 listopad W kościele w Grudyni Wielkiej zamontowano ogrzewanie.
2017-05-13 Święto Kwitnącej Jabłoni
2017 Powierzchnia sadów została powiększona.
2016 Po sezonie 2015/16 LKS Spartan Grudynia Wielka przestał istnieć.
Za ostatni mecz można przyjąć przegrany sparing w Reńskiej Wsi.
2015 Po 37 latach posługi odchodzi ks. proboszcz Józef Smalara. Nowym proboszczem zostaje ks. Ryszard Kościelny.
2015 Po rocznej przerwie reaktywowany został LKS Spartan Grudynia Wielka.
2013 Po rundzie jesiennej sezonu 2012/13 z rozgrywek został wycofany LKS Spartan Grudynia Wielka. Drużyna nie przystąpiła do rozgrywek w również przyszłym sezonie.
2006 sierpień Mecze towarzyskie:
2006-08-13 LZS Maciowakrze - Spartan 5:1; bramka dla Grudyni P.Pilipczuk.
2006-08-20 Wewnętrzny sparing zakończony remisem 3:3 . Bramki dla czerwonych P.Pilipczuk, D.Pęgiel-2; bramki dla niebieskich. R.Lukaszczyk, A.Wanisz, M.Słota
2006-08-27 Spartan Grudynia - Zefirek Kędzierzyn-Koźle 2:4
2006 lipiec Na turnieju o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki rozgrywanym w Urbanowicach drużyna Spartana grająca w eksperymentalnym składzie zajęła ostatnie piąte miejsce. Wyniki meczów 2x15min.:
Grudynia - Ostrożnica 0:1
Grudynia - Maciowakrze 0:0
Grudynia - Urbanowice 0:2
Grudynia - Pawłowiczki 0:2
2006 kwiecień Przed runda wiosenną Spartan rozegrał dwa sparingi z Rolnikiem Urbanowice. Pierwszy, rozgrywany na śniegu, wygrał Rolnik 4:3, w drugim meczu również zwyciężył zespół z Urbanowic 4:0(0:0).
W środę 26.4.2006 Spartan rozegrał towarzyski mecz z zaprzyjaźnioną drużyną z Kędzierzyna-Koźla, z Zefirkiem. Niestety przegraliśmy 2:9. Bramki dla Spartanu zdobyli P.Stańczyk i M.Nowicki. Nasza drużyna grała w bardzo eksperymentalnym składzie.
2005-07-10 Na boisku w Maciowakrzu odbyły się zawody o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki. Po raz trzeci z rzędu zwyciężyła drużyna z Grudyni!!!. W nagrodę otrzymaliśmy komplet getrów, ochraniacze oraz okazały puchar i medale. Ponadto nasz bramkarz Jakub Maćkowiak został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Zawody były bardzo zacięte. Na koniec okazało się, że Urbanowice, Pawłowiczki i my mamy po 9pkt. Więc sporządzono małą tabelę w której liczyły się tylko mecze pomiędzy tymi trzema zainteresowanymi drużynami. Ale tu znowu pas, gdyż Urbanowice wygrały z Pawłowiczkami 1:0, my wygraliśmy z Urbanowicami 2:1 oraz przegraliśmy z Pawłowiczkami 0:1 ...i znowu wszyscy mają po 3pkt. Więc teraz liczą się bramki z tych trzech meczów. Grudynia i Urbanowice mają bilans bramek 2-2, a Pawłowiczki 1-1. Tym samym liczą się już tylko te dwie pierwsze drużyny, ale jak rozstrzygnąć która zajmie pierwsze miejsce. Ostateczną kolejność wyznaczył wynik bezpośredniego pojedynki pomiędzy tymi drużynami. A dlatego, że ten mecz (Grudynia-Urbanowice 2:1) wygrała nasz drużyna, to Puchar nieobecnego Wójta Gminy przyznano nam. Ostateczna kolejność: 1.Grudynia, 2.Urbanowice, 3.Pawłowiczki, 4.Ostrożnica, 5.Maciowakrze.
Grudynia - Maciowakrze 3:0 bramki: R.Wysocki-2, K.Joszko
Grudynia - Urbanowice 2:1 bramki dla Grudyni: K.Joszko-2
Grudynia - Ostrożnica 1:0 bramka: Ł.Prochera
Grudynia - Pawłowiczki 0:1
2005-06-12 Na boisku w Grudyni odbył się festyn "AMBITNI" organizowany głównie przez p. A.Grabskiego. Głównymi punktami imprezy były wyścigi kolarskie, rozgrywki mini piłki nożnej. Jednym z sędziów zawodów młodych piłkarzy był Zygmunt Anczok złoty medalista olimpiady '72.
2004-08-08 Obchody 50-lecia klubu. Na boisku w Grudyni spotkali się dawni zawodnicy i działacze naszego klubu. Rozegrano turniej oldbojów, którego główną atrakcją był występ żywych legend Grudyni, naszych lokalnych gwiazd, odpowiedników złotej jedenastki Górskiego. Ci piłkarze, którzy rozsławiali nasz klub spotkali się by ponownie ze sobą zagrać. Oprawę meczów wspaniałym komentarzem ubarwiał dawny grudyński spiker M. Mikołajczyk. Wyniki meczów "Gwiazd Grudyni":
Spartan - Areszt Śledczy Kędzierzyn-Koźle 2:3 bramki dla Grudynia Brol, Remień
Spartan - Polonia Głubczyce 2:5 bramki dla Grudyni Brol-2
Spartan - Orzeł Polska Cerekiew 4:1 bramki dla Grudyni Simbol, Remień-2, Sznajd
Dzień wcześniej aktualna pierwsza drużyna Spartana przegrała ze spadkowiczem z IV ligi Polonią Głubczyce 1:4, a honorową bramkę strzelił D.Derkacz.
2004-08-01 Na boisku w Ostrożnicy drużyna Spartana wygrała piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki. Dzięki zwycięstwu klub wzbogacił się o 2 nowe piłki oraz komplet getrów piłkarskich. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowe "złote" medale. Oprócz triumfu zespołowego, zawodnik naszej drużyny Łukasz Prochera został królem strzelców turnieju, za co także otrzymał puchar.
Wyniki meczów Spartana:
Spartan - LZS Maciowakrze 1:0 (Ł.Prochera)
Spartan - Fortuna Ostrożnica 1:1 (P.Stańczyk)
Spartan - LZS Pawłowiczki 2:1 (M.Zagrobelny, M.Nowicki)
Spartan - Rolnik Urbanowice 2:1 (Ł.Prochera-2)
Końcowa klasyfikacja: 1.Grudynia Wielka, 2.Urbanowice, 3.Pawłowiczki, 4.Maciowakrze, 5.Ostrożnica.
Dzień przed turniejem drużyna juniorów wspomagana przez A.Kolędę i K.Dutkę przegrała 2:7 z juniorami z Lisięcic. Bramki dla Grudyni zdobyli A.Kolęda, K.Słota
2004 lipiec W sobotę 24 lipca Spartan zajął 3 miejsce w turnieju piłkarskim w sąsiedniej Debrzycy. Wyniki meczów Spartana:
Spartan - Fortuna Chomiąża 0:0
Spartan - Agroma Debrzyca 1:2 bramka A.Kosoń
Spartan - Nowa Cerekwia 1:3 bramka D.Derkacz
W niedzielę 25 lipca Spartan pokonał na własnym boisku LZS Lisięcice 3:1. Bramki zdobyli K.Słota, P.Stańczyk, K.Kus
2003-08-10 W Turnieju Piłki Nożnej organizowanym przez LKS Spartan Grudynia Wielka, zwyciężyła drużyna gospodarzy odnosząc komplet zwycięstw:
Spartan - LZS Pawłowiczki 3:0
Spartan - LZS Lisięcice 2:1
Spartan - Zawiszyce 6:1
Spartan - Rolnik Urbanowice 3:0 vo.
2003 sierpień W dniach 6-9 sierpnia drużyna Spartana rozegrała trzy sparingi:
Start Bogdanowice - Spartan 2:0
Spartan - Agricola Nowa Wieś 3:5 (2:2)
Spartan - LZS Pawłowiczki 6:5(0:4)
2003-07-13 W rozgrywanym w Urbanowicach turnieju o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki, zwyciężyła drużyna LKS Spartan Grudynia Wielka.
2003 lipiec W lipcu i sierpniu trwa zbiór czereśni. Już nie dla PPS Grudynia. 2003-07-07 rozpoczyna się zbiór wiśni.
2003-06-01 Pierwszego czerwca na boisku w Grudyni odbył się festyn europejski pod hasłem "Z mamą i tatą do Europy". W piłkarskim turnieju OLDBOJÓW wygrywa Spartan Grudynia Wielka, przed Fortuną Głogówek i LZS Pawłowiczki. W turnieju piłki plażowej (11 drużyn) zwyciężyła para JOKEY z Kędzierzyna-Koźla. Swoje programy artystyczne zaprezentowały dzieci z przedszkola, podstawówki, oraz chór REZONANS prowadzony przez p. Marka Wiśniewskiego.
2003-05-01 W dniach 1 i 2 maja odbył się festyn w Grudyni Wielkiej.
2002-07-21 W Grudyni Wielkiej odbył się festyn sportowy. Jednym z punktów programu był turniej piłkarski z udziałem 5 drużyn. Końcowa kolejność: LZS Gościęcin, LZS Lisięcice, Partyzant Kazimierz, Spartan Grudynia, Fortuna Ostrożnica.
2002 lipiec Na obiektach Spartana powstało boisko do siatkówki.
1999 październik W Grudyni odbył się XV Bieg Sadowników (9,9km). II miejsce w kategorii juniorek zajęła Aleksandra Kordyaczny.
1998 lipiec W Grudyni odbył się XIV Bieg Sadowników.
1996-06-09 Uroczystość 100 lecia kościoła p.w. NMP w Grudyni Wielkiej
1996-05-12 Święto Kwitnącej Jabłoni.
1995-12-08 Nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
1990-05-13 VI Bieg Sadowników (17,5km).
1988 maj Święto Kwitnącej Jabłoni, z którego relację można obejrzeć na youtube: cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 5.
1966-02-12 Nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
1964-12-27 Poświęcenie dzwonów w kościele w Grudyni Wielkiej.
Poświęcenia dokonał ks. biskup Henryk Grzondziel.
Dzwony noszą imiona: Józef, Maria i Hiacynt.

Liczba ludności

Rok Grudynia Wielka Grudynia Mała Jakubowice Milice
2018 568 103 128 180
2011 663 112 147 188
2010 666 116 106 184
2009 647 115 101 194
2004 730 122 130 221
1996 509 105 77 159
1960 487 296 191 352
1947 600 300 200 350
1946 miejscowych: 249
napływowych: 32
razem: 281
181 91 304
1939 547 347 220 404
1933 627      
1925   356 wieś: 147
majątek: 114
razem: 261
430
1910 wieś: 440
majątek: 148
razem:  558
345 wieś:       120
majątek:   95
razem:   215
 
1880 wieś: 559
majątek: 144
razem:  703
  wieś: 190
majątek: 87
razem:  277
 
1875       511
1861 741 313 228 462
1855 680      
1830       345